Towns

In this section you can find information about the towns included in the study

Eugi

Town Dialects Maps Records
Eugi 245
Record Type Collection Main theme Title Informant
NEZ-099 Texto Nafarroako Esaera Zaharrak Eugi. Proverbs..
NEZ-111 Texto Nafarroako Esaera Zaharrak Esteribar. Proverbs..
PIR-053 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-054 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-055 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-056 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-057 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-058 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-059 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-060 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-061 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-062 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-063 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-064 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-065 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-066 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-067 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-068 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-069 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-070 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-071 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-072 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-073 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-074 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-075 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-076 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-077 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-078 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-079 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-080 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-081 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-082 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-083 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-084 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-085 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-086 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-087 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-088 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-089 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-090 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-091 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-092 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-093 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-094 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-095 Vídeo Pirinioetako euskara Ambrosia Iribarren Ripa
PIR-096 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-097 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-098 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-099 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-100 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-101 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-102 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-103 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-104 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-105 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-106 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-107 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-108 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-109 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-110 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-111 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-112 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-113 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-114 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-115 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-116 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-117 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-118 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-119 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-120 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-121 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-122 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-123 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-124 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-125 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-126 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-127 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-128 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-129 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-130 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-131 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-132 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-133 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-134 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-135 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-136 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-137 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-138 Vídeo Pirinioetako euskara Francisco Xabier Añorga Etxeberria
PIR-139 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-140 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-141 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-142 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-143 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-144 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-145 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-146 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-147 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-148 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-149 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-150 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-151 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-152 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-153 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-154 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-155 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-156 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-157 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-158 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-159 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-160 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-161 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-162 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-163 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-164 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-165 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-166 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-167 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-168 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-169 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-170 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-171 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-172 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-173 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-174 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-175 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-176 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-177 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-178 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-179 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-180 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-181 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-182 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-183 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-184 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-185 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-186 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-187 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-188 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-189 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-190 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-191 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-192 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-193 Vídeo Pirinioetako euskara Miguel Iribarren Ripa
PIR-194 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-195 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-196 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-197 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-198 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-199 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-200 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-201 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-202 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-203 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-204 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-205 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-206 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-207 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-208 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-209 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-210 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-211 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-212 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-213 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-214 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-215 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-216 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-217 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-218 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-219 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-220 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-221 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-222 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-223 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-224 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-225 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-226 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-227 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-228 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-229 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-230 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-231 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-232 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-233 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-234 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-235 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-236 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-237 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-238 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-239 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-240 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-241 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-242 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-243 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-244 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-245 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-246 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-247 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-248 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-249 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-250 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-251 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-252 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-253 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-254 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-255 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-256 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-257 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-258 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-259 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-260 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-261 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
PIR-262 Vídeo Pirinioetako euskara Vitoriano Egozkue Seminario
D-039 Audio Dialektologia Urbano Egozkue (Eugi, 1914)
EHHA-4_21_001 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_002 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_003 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_004 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_005 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_006 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_007 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_008 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_009 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_010 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_011 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_012 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_013 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_014 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_015 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_016 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_017 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_018 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
EHHA-4_21_019 Audio Euskararen Herri Hizkeren Atlasa A study of the language for the Linguistic Atlas of the Basque language. Juan Esteban Perez Bidaurreta.
I-041 Audio Orreaga Ibarra Free conversation: home, house work, family, Basque language. Questionnaire: vocabulary, declination, verb, pronouns, sentence. Ceferina Iribarren
I-043 Audio Orreaga Ibarra Free conversation: work in the mountain, hunting, pig, parties, carnival song, talo. Gregorio Errea, Fani Errea.
I-068d Audio Orreaga Ibarra Questionnaire: verb.
IC-003a Audio Inaki Camino Urbano Egozkue
M-002 Audio Nafarroako Euskaldunen Mintzoak Esteban Pérez Vidaurreta
T-193 Audio Toponimia Juan Esteban Pérez (1907). Jean Pierre Erreka (1931). Cecilia Pérez (1930).
T-194 Audio Toponimia Juan Esteban Pérez (1907). Jean Pierre Erreka (1931). Cecilia Pérez (1930).
T-195 Audio Toponimia Juan Esteban Pérez (1907). Jean Pierre Erreka (1931). Cecilia Pérez (1930).
T-196 Audio Toponimia Juan Esteban Pérez (1907). Jean Pierre Erreka (1931). Cecilia Pérez (1930).
T-197 Audio Toponimia Juan Esteban Pérez (1907). Jean Pierre Erreka (1931). Cecilia Pérez (1930).
T-198 Audio Toponimia Juan Esteban Pérez (1907). Jean Pierre Erreka (1931). Cecilia Pérez (1930).
T-199 Audio Toponimia Juan Esteban Pérez (1907). Jean Pierre Erreka (1931). Cecilia Pérez (1930).
T-200 Audio Toponimia Juan Esteban Pérez (1907). Jean Pierre Erreka (1931). Cecilia Pérez (1930).